Nieuws

GSG Guido als school in beweging rond haar identiteit: we hebben goud in handen!

Onze identiteit als een sterk merk

Met grote betrokkenheid neemt GSG Guido al 3 jaar deel aan de landelijke beweging rond ‘Identiteit als Sterk Merk’. Samen met zusterscholen, scholengemeenschappen uit primair en voortgezet onderwijs, zoeken we mee naar een gezamenlijk geformuleerde basis en visie op het bestaan van onze scholen en een visie op onze pedagogiek en onderwijskunde. Hoe kunnen we met en voor elkaar bouwen aan een Sterk Merk, dat ook naar buiten toe herkenbaar blijft? Op de landelijk heidagen voorzien we een door het LVGS en Verus gestarte onderzoeksgroep van TU Kampen van stimulans, feedback en vragen en stemmen we samen de voortgang van dit mooie ontwikkelingsproces af, dat begeleid wordt door veranderkundige Klaas Koelewijn. Voor meer informatie over dit gebeuren, de diverse publicaties en de namen van onderzoeksgroep en klankbordgroep verwijs ik graag naar de website van dit project. Persoonlijk geniet ik van deze dagen, waarop we met elkaar ervaren, dat dit geen maakbaar proces is – wat de hele opzet mogelijk suggereert – , maar wel een proces waarin we verwonderd opnieuw zegen ervaren met elkaar, zegen van Vader, die ons vanuit Zijn genade laat delen in Zijn Identiteit!

Identiteitsdocument Guido

Daarnaast is GSG Guido begonnen met het formuleren van een eigen identiteitsdocument. Waar de eis van kerklidmaatschap van bepaalde kerken tot nog toe de basis vormde van de identiteit van GSG Guido, is de behoefte ontstaan aan een eigen geformuleerde identiteit, zo bleek uit onderzoek op de school. Mede geïnspireerd door het landelijk proces heeft Guido een eigen identiteitsdocument geformuleerd. Een opzet van het IDdoc is door een werkgroep geformuleerd, die uit ouders en personeel bestond, op basis van de input van een startavond voor leden en personeel. Daarna heeft een bredere klankbordgroep het document gebracht tot een versie, die op twee 24-uursconferenties besproken is, om te komen tot bredere doordenking en aanvaarding van het document, waarbij nog ruimte is voor input op detail. Een intensief maar breed gedragen proces, waar steeds meer personeel bij betrokken is.

Ik vind het bijzonder om te merken, hoe ik me in het bezig zijn met deze fundamentele vragen over je identiteit me opnieuw ook persoonlijk weer bewust wordt van de rijkdom, die we hebben ontvangen in het Koninkrijk! Ik beschouw het als een groot voorrecht om als kind van God in het onderwijs om te mogen gaan met andere geliefde kinderen van God! Iemand formuleerde het op een conferentie zo: ‘we hebben goud in handen’. Goud, waarbij Olympisch goud verbleekt, om vanuit royaal ontvangen genade te mogen leven en werken en die verwondering daarover in de school door te geven aan leerlingen en collega’s.

Hans Roorda – decaan Locatie Havo Vwo

Deel deze activiteit via: